Allei Allei Lyrics Meaning

Allei Allei Lyrics Meaning Allei Allei Lyrics Meaning English, Telugu ఆశ ఆగనందే.. నిన్ను చూడకుంటే.. శ్వాస ఆడనందే.. అంత దూరముంటే… నన్నే మల్లెతీగలా నువ్వు అల్లకుంటే నిలువెత్తు ప్రాణం నిలవదటే.. అల్లేయ్ అల్లేయ్.. నా చిట్టి చిలకా.. జట్టై అల్లేయ్.. ఏమంత అలక..? చాల్లే అల్లేయ్..! నిను వెతికే నా కేకలకు.. మౌనమే బడులైయిందే.. మౌనములోని మాటిదని మనసే పోల్చుకుందే.. లాలన చేసే వీలే లేని పంతం వదిలి పలకవటే..!! అల్లేయ్ అల్లేయ్.. … Read more

Allei Allei Lyrics Meaning

Allei Allei Lyrics Meaning Allei Allei Lyrics Meaning English, Telugu   ఆశ ఆగనందే.. నిన్ను చూడకుంటే.. శ్వాస ఆడనందే.. అంత దూరముంటే… నన్నే మల్లెతీగలా నువ్వు అల్లకుంటే నిలువెత్తు ప్రాణం నిలవదటే.. అల్లేయ్ అల్లేయ్.. నా చిట్టి చిలకా.. జట్టై అల్లేయ్.. ఏమంత అలక..? చాల్లే అల్లేయ్..! నిను వెతికే నా కేకలకు.. మౌనమే బడులైయిందే.. మౌనములోని మాటిదని మనసే పోల్చుకుందే.. లాలన చేసే వీలే లేని పంతం వదిలి పలకవటే..!! అల్లేయ్ … Read more